Nemzeti Távoktatási Egyetem Spanyolországban

(In: Magyar Felsőoktatás, 1995/10., 29-30. o.)


© 1995 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin egyetemi docens


      A közelmúltban volt szerencsém megismerni azt a spanyolországi egyetemet, mely az elmúlt két évtizedben rangot és hírnevet szerzett nem csupán Európában, de más kontinensen is.

Az UNED

      Az UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia = Nemzeti Távoktatási Egyetem) 1972-ben alakult, tehát már 23 éves múltra tekinthet vissza. Az egyetem tevékenysége nem korlátozódik Spanyolországre, bár kétségkívül az anyaországban rendelkezik a legtöbb kihelyezett központtal. Az intézmény „szíve” Madridban található, és ehhez kapcsolódik az 58 hazai és 9 külföldi (Bonn, Brüsszel, Caracas, Genf, London, Párizs, Rosario, Mexikóváros és Sao Pauló) oktatási központ.

      Az UNED alapítási okiratát és működését tekintve hasonló Spanyolország más nyilvános egyetemeihez. Ugyanolyan minősítéseket adományozhat, és ezek épp annyit érnek, mint a más egyetemeken szerzett fokozatok. Az egyetemek reformjáról szóló, 1985-ben kiadott spanyol törvény az UNED-nek is széleskörű autonómiát biztosít.

Az egyetem funkciói

      Az egyetem alapvető funkciói között szerepel az, hogy biztosítsa az egyetemi továbbtanulás lehetőségét azoknak, akik munkahelyi-, pénzügyi-, vagy lakásproblémáik miatt nem tudnak nappali tagozatos képzésben részt venni. Az UNED dolgozói aktívan részt vállalnak a tananyag- és programfejlesztésben, az egész felsőoktatásra vonatkozóan is, és természetesen a távoktatás eszközeit, módszereit illetően. Az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a technikai fejlesztésre, az új kommunikációs formák bevezetésére és tökéletesítésére. Az UNED keretei között lehetőség nyílik a továbbképzésekre és a tudományos előrelépésre is (körüülbelül 600 PhD program fut jelenleg az intézményben).

      Az egyetem célkitűzése továbbá az is, hogy Spanyolország városai és régiói között erősítse és fejlessze a kapcsolatokat, ellensúlyozva ezzel Madrid túl nagy szerepét és jelentőségét a felsőoktatásban.

A beiratkozók

      Az intézményben valamennyi főbb tudományág tanulható, a beiratkozni szándékozó hallgatók segédkönyvekből választhatják ki a nekik tetsző kurzust. A jogi képzéstől a mérnökképzésig számtalan szak, illetve szakpár, választható, bár a tandíj összegét illetően jelentős különbségek vannak. (A választott szak vagy kurzus időtartamától, eszközigényességétől függően.) A beiratkozók száma folyamatosan emelkedik, az elmúlt tanévben körülbelül 140.000 diákja volt az UNED-nek, akik sok-sok ezer kurzus közül választhattak.

Az oktatás módszerei

      Ezen az egyetemen is, hasonlóan más távoktatási intézményekhez, a hagyományostól teljesen eltérő módon folyik az oktatás. A beiratkozott hallgató nem vesz részt a tanórákon, az egyetemre nem is kell bejárnia. Tanulmányai egyrészt a nyomtatott tananyag elsajátításán alapulnak, melyhez az UNED minden tárgy esetében tankönyvekkel és egyéb írott segédletekkel áll a hallgatók rendelkezésére, jóllehet, ezeket nem kötelező megvásárolni. Másrészt a diákok segítségül hívhatják a modern technikai eszközöket tanulmányaik sikeres elvégzéséhez: a rádió rendszeresen sugároz adásokat egyes kurzusokhoz (8 hónapon át, hétfőtől péntekig, napi 3-4 órában); ezenkívül a hallgatók felhasználhatják segédletként a számítógépes és videós programokat, építve a legújabb vívmányokra is, mint amilyen például az Internet vagy a Multimédia-rendszer.

      A tanulás folyamata természetesen mindezekkel az eszközökkel sem lehet önmagában sikerre vezető. A távoktatási rendszer mozgatórugója az UNED-en is a tutori szisztéma, ami itt azt jelenti, hogy meghatározott időpontokban ész helyszíneken, személyesen vagy egyéb úton elérhetőek azok a tanárok, akik a diákok kérdéseire válaszolnak, akik az egyes tanulók előrehaladását segítik. Csaknem ezer telefonvonal áll például az UNED hallgatóinak rendelkezésére, de van mód az akár hetenkénti személyes találkozásra, a számítógépen vagy fax útján történő kapcsolattartásra is tanár és diák között.

A számonkérés

      Tanévenként kétszer kerül sor a vizsgákra, amelyeket valamennyi szakon és kurzuson bőséges mennyiségű írásbeli feladattal készítenek elő. A vizsgák is legnagyobbrészt írásbeli számonkérések, és a kreditrendszerbe illeszkedőek az eredmények. Január utolsó és június első két hetében zajlik az UNED valamennyi oktatási központjában a „nagy megmérettetés”.

Az egyetem tanárai

      Az UNED-re kerülő tanárok már a belépésükkor komoly minőségi kontroll alá kerülnek, és a későbbiekben is folyamatosan ellenőrzik munkájukat, tudományos előrehaladásukat. Az egyetemen folyó oktatási forma rendkívüli kreativitást, empátiát és segítőkészséget kíván: nagyon fontos az új tananyagok és módszerek kidolgozására való képesség, a technikai eszközök kezelésének nagyon jó szintű elsajátítása (a diákokkal történő érintkezés miatt is!), az idegennyelv-tudás.

      A diákok – akiknek különben az egész egyetem vezetésébe jelentős beleszólásuk van, mintegy 25 százalékuk vesz részt valamilyen szinten az egyetem kormányzásában – folyamatosan értékelik tanáraikat, és a képzés valamennyi elemét, a tananyagoktól a rádióprogramokig, és ezeket a kérdőíveket rendszeresen kiértékelik.

      A tanároknak 5 évente kell számot adniuk tudományos előrehaladásukról és elvégzett munkájukról, eredményeikről. (Aki eredményesen dolgozott, a fizetésében is érezni fogja az egyetem elismerését.) Az UNED vezetőinek tájékoztatása szerint a publikációk számát tekintve a barcelonai Fizika Tanszék áll legjobb helyen a legutóbbi felmérések szerint.

A nyomtatott tananyagok

      Az egyetemnek szinte minden tanára könyveket ír és dolgoz át tapasztalatai tükrében. Az UNED-nek saját nyomdája nincs, különböző helyeken nyomtatják ki könyveiket, melyek bárki számára elérhetőek, a nagyobb madridi könyvesboltokban is szabadon megvásárolhatóak. Ezek a tankönyvek csak kevéssé hasonlítanak a hagyományos értelemben vett egyetemi jegyzetekhez, sokkal inkább olyanok, mint egy leírt „beszélgetés”, az írók próbálnak „előre felelni” az olvasók várható, felmerülő kérdéseire. Éppen emiatt a tanárok évek alatt összegyűlt tapasztalataik alapján gyakorta átdolgozzák műveiket. A könyvek többsége nemcsak a fenti szerkesztés miatt tér el a szokásostól. Tartalmukat tekintve szembetűnő, hogy jól tagolt didaktikai egységekre bomlanak, minden főbb fejezet előtt vázlattal kiemelt fogalmakkal, külön összefoglalt végkövetkeztetésekkel, különböző elvek szerint szerkesztett kislexikonokkal és mutatókkal. Valamennyi fejezethez feladatgyűjtemény, megoldások és további ajánló bibliográfiák csatlakoznak. Több esetben a könyvhöz munkafüzet is járul. A kötetek külalakjukat tekintve szépek, valóban azért készültek, hogy tanulni lehessen belőlük. Nem túlságosan nagy méretűek, bár esetenként elég vastagok. Olyan betűméreteket és színárnyalatokat választottak készítésükkor, hogy könnyű legyen olvasni és áttekinteni a szövegeket. Illusztrációk bőségesen találhatóak a könyvekben, legyen szó földrajzról, kémiáról vagy orvosképzésről. A könyvekkel kapcsolatosan nagyon fontos megjegyezni, hogy a példák gyakran a mindennapi életből merítettek, amely tény a tananyag megértését nagy mértékben segíti. Másrészt kiemelendő, hogy a szövegek általában nem szárazak, hanem szórakoztatóak, ami – lévén a távoktatás egyéni tanulásra épülő – rendkívül fontos, hiszen a diákok kedve könnyen alábbhagy a magányos tanulás idején, így tehát a humor, a jól adagolt érdekességek ébren tarthatják figyelmét és lelkesedését.

Az UNED-en folyó képzés problémái

      Bár az egyetemre egyre több diák jelentkezik, és – a csaknem negyed század során – rendkívüli fejlődésen ment keresztül az intézmény, mégis elmondható, hogy küzd azokkal a problémákkal, amelyek más hasonló oktatási központoknál is megfigyelhetőek.

      Noha az itt szerzett diplomák és tudományos fokozatok a későbbi munkavállalás, előrehaladás szempontjából egyenértékűek a nappali tagozatokon szerzett képesítésekkel, a diákok jelentős része a Távoktatási Egyetemet mégis csak „ugródeszkának” használja ahhoz, hogy más egyetemre bejusson, és tanulmányait nappali tagozaton folytassa.

      A kémiai fakultás múlt évi adatai szerint például a beiratkozóknak csak 74 százaléka jelent meg a legelső vizsgán, és közülük 53 százalék vizsgázott sikeresen. Ez az UNED korábbi adataihoz képest javuló tendenciát mutat, más, nappali képzést nyújtó egyetemek számadataihoz képest azonban elgondolkodtató adat. Persze mindez következik abból is, hogy természettudományos szak adatairól van szó, aholis köztudottan nehezebb a hallgatók egyéni felkészülése.

      Problémáival és gondjaival együtt az UNED mégis egyike a legvirágzóbb spanyol egyetemeknek, ezt számos királyi és miniszteri elismerés is bizonyítja. Épületei, számítógépes központjai, videokonferencia-termei és csodálatos könyvtárai már a XXI. századot idézik.Pécsi Tudományegyetem — BTK – Neveléstudományi Intézet – Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
H-7622 Pécs, Ifjúság u. 6. — Tel: (72) 503-600 / 4366
© Dr. Kéri Katalin tanszékvezető egyetemi docens, 2004 ()