Kéri Katalin: Gőbel János György életútja (1835-1903)
JEGYZETEK


 1. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1894.

 2. Székesfehérvári Főgymnasium értesítői (Fejér megyei Levéltár továbbiakban: FMLT)
  1850/51-es tanév II. szemeszter Gőbel János György: Erkölcsi viselet: dicséretes
  Figyelem: éber
  Szorgalom: dicséretes
  Vallástan: kitűnő
  Latin nyelv: jó
  Görög nyelv: kitűnő
  Magyar nyelv és irodalom: kitűnő
  Német nyelv kitűnő
  Földrajz és történet: kitűnő
  Mennyiségtan: kitűnő
  Természetrajz: jó
  Írásbeli dolgozatok külalakja: rendes

 3. Szinnyei J.: i. m.

 4. In: Székesfejérvár című lap 1894/81. sz. (mikrofilm OSZK)

 5. Janny József ig. által írt Gőbel életrajz – 1881. február 23. In: Fejér vármegye főispánjának általános iratai II. 300. kitüntetések 1872-1910. (FMLT)

 6. Gőbel János György isztiméri ideiglenes tanítói kinevezési rendelvénye N 4531. Isztiméri iskolaügyek (Püspöki Levéltár, Székesfehérvár, Továbbiakban: PLT)

 7. Érdemes itt megállnunk, és elolvasnunk Eötvös József beszédének egy részét. Figyeljük meg, hogyan építi be Gőbel beszédébe Eötvös szavait, melyek egy képviselőházi felszólalásakor hangzottak el: „... bármennyire tisztelem a magasabb tudományokat, bármennyire meg legyek győződve arról, hogy magasabb népművelődés lehetetlen oly országban, hol tudomány nem létezik, most is azt mondom, fő és első teendő a népnevelés; mert teljes meggyőződésem, hogy a magasabb tudomány kifejlődése csak ott lehetséges, hol ezen magasabb tudomány egy művelt népnek egészséges talaján nyugszik. Nem akarom, hogy a tudomány Magyarországon mint egy karácsonyfa állíttassék fölélesítve mindenféle csecsebecsékkel, különben pedig arra teremtve, hogy elszáradjon; én azt akarom, hogy a fe gyökeret verjen a hazában, s erre nézve mindenekelőtt szükséges, hogy a talaj legyen előkészítve.”
  In: Bényei Miklós: Eötvös József művelődéspolitikája és a magyar könyvtárügy (Kovács Máté emlékkönyv 72-85. o.)

 8. 4531. Isztiméri iskolaügyek 1713/1869 irat (PLT Szfv.)

 9. Tanodai Lapok 1858/41-43.

 10. Tanodai Lapok 1858/41-43.

 11. Tanodai Lapok 1858/41-43.

 12. Tanodai Lapok 1858/41-43.

 13. Gőbel János György: Janny József emlékezete i. m. 7. o.

 14. Gőbel János György: Janny József emlékezete i. m. 7. o.

 15. Gőbel J. Gy.: Tanuljunk! In: Néptanítók Lapja 1868/február 20. 37. o.

 16. Vegyesek In: Székesfejérvár, 1872. augusztus 11.

 17. Fehérmegye királyi tanfelügyelőjének levele 220. In: Fejér vármegye főispánnak általános iratai II. 300. Kitüntetések 70. sz. irat (FMLT)

 18. Gőbel J. Gy.: Janny József emlékezete i. m. 8. o.

 19. Gőbel János György: Tapasztalatok a külföldi nevelés köréből. In: Székesfejérvár, 1872. november 25., 277. o.

 20. Perényi Béla: Külföldi tapasztalatok a tanügy körül. In: Székesfejérvár, 1872. március 10., 261. o.

 21. Gőbel János György: Vizsgáink alkalmából. In: Székesfejérvár, 1876. június 7., 193. o.

 22. Velinszky Ferenc: Székesfejérvár szabad királyi város elemi népiskoláinak története 1696-tól 1896-ig. Szfv, 1903., 365. o.

 23. Velinszky Ferenc: i. m. 236. o.

 24. Szinnyei J.: i. m.

 25. Szinnyei J.: i. m.

 26. Fehérmegye királyi tanfelügyelőjének levele 220. In: Fejér vármegye főispánnak általános iratai II. 300. Kitüntetések 70. sz. irat (FMLT)

 27. Értesítvény a Sz. Józsefhez czímzett Székesfehérvári Főelemi Fitanodáról, egybekötve az ifjúság érdemsorozatával 1871/72. tanév végén. In: Székesfehérvári elemi iskolák nyomtatott értesítői 1852/96. (FMLT)

 28. Gőbel J. Gy.: Magyarosodásunk érdekében. In: Székesfejérvár, 1876. január 15., 17. o.

 29. Velinszky F.: i. m. 217. o.

 30. Gőbel J. Gy.: Szellőztessük a nézeteket! In: Székesfejérvár, 1876. március 22., 97. o.

 31. Gőbel J. Gy.: Az iskolai takarékpénztárról. In: Székesfejérvár, 1875. szeptember 15, 326. o.

 32. Velinszky F.: i. m. 217. o.

 33. Velinszky F.: i. m. 217. o.

 34. Velinszky F.: i. m. 218. o.

 35. Velinszky F.: i. m. 221. o.

 36. Paedagógiai Encyclopaedia különös tekintettel a népoktatás állapotára. Szerk.: Verédy Károly, Budapest, 1866., 466.o.

 37. Magyar paedagógiai Szemle III. k. Szerk.: Rill József, Budapest, 1882., 54-55. o.

 38. Keleti Károly: Miveltségi állapotaink. In: Hazánk és népe. Pest, 1871., 365. o. (idézi Kovács Máté: A könyv és a könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig II. k. című művében, a 123. oldalon. Gondolat, Budapest, 1970.)

 39. Szelle Béla: Olvasók, könyvkiadás, tömegolvasmányok az önkényuralom időszakában. In: Kovács Máté emlékkönyve, 99. o.

 40. Bényei Miklós: Eötvös József művelődéspolitikája és a magyar könyvtárügy. In: Kovács Máté emlékkönyve, 79. o.

 41. Szabóki Györgyi: Mit olvastak a népiskolai tanulók a dualizmus korában? In: Magyar Pedagógia, 1968/2-3. 254-269. o.

 42. Kovács Máté: i. m. 111. o.

 43. Velinszky F.: i. m.

 44. Gőbel J. Gy.: Népkönyvtárak szervezése. In: Székesfejérvár, 1876. december 27., 431. o.

 45. Dolinay Gyula: Iskolai és népkönyvtárak szervezésének alapelvei. In: Iskolai és Népkönyvtár I. évf., Budapest, 1876.

 46. Velinszky F.: i. m.

 47. Velinszky F.: i. m.

 48. Velinszky F.: i. m.

 49. Velinszky F.: i. m.

 50. Kovács Máté: i. m. 92. o.

 51. Szabóki Gy.: i. m. 255. o.

 52. Szabóki Gy.: i. m. 256. o.

 53. Peres Sándor: A magyarországi tanítóegyesületek története. Budapest, 1896., 257. o.

 54. Tanácskozmányi jegyzőkönyv (FMLT). 1886. március 24.

 55. Gőbel J. Gy.: Könyvismertetés. In: Székesfejérvár, 1876. május 20., 172. o.

 56. Gőbel J. Gy.: Figyelmet érdemlő dolog. In: Székesfejérvár, 1875. december 25., 445. o.

 57. Velinszky F.: i. m.

 58. Gőbel J. Gy.: Tapasztalatok a külföldi népnevelés köréből. In: Székesfejérvár, 1872. november 25., 277. o.

 59. Gőbel J. Gy. (Szigetfői álnéven): Néhány szó a városi torna-egylet iránt. In: Székesfejérvár, 1875. március 31.

 60. Gőbel J. Gy. (Bakonyszéli álnéven): Az iparostanulók iskoláztatásáról. In: Székesfejérvár, 1875. január 6.

 61. Gőbel J. Gy.: A leánygyermekek iskolája ügyében. In: Székesfejérvár, 1876. április 8.

 62. Kelemen Elemér: Néptanítók Somogyban a kiegyezés korában. Kaposvár, 1982., 6. o.

 63. Gőbel J. Gy.: Hála hangok. In: Néptanítók Lapja, 1869. február 25., 114. o.

 64. Dr. Szabolcs Ottó: A pedagógusok élete az első világháború előtti félszázadban. In: Pedagógiai Szemle, 1968/9. 830-839. o.

 65. Dr. Szabolcs Ottó: A magyarországi modern pedagógusréteg kialakulása 1840-1914. In: Pedagógiai Szemle, 1967/3., 263-276. o.

 66. Velinszky F.: i. m. 265. o.

 67. A megyei iskolatanács évnegyedes közgyűlése. In: Székesfejérvár és Vidéke, 1876. január 26.

 68. S. R. (Say Rudolf): A tanitó jelenben. In: Székesfejérvár és Vidéke 1876. január 15.

 69. Velinszky F.: i. m. 287. o.

 70. Szabolcs Ottó: A magyarországi modern pedagógusi réteg. i. m.

 71. Köte Sándor: Közoktatás és Pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában 1849-1918. Tk., Budapest, 1975., 46-47. o.

 72. Peres Sándor: A magyarországi tanítóegyesületek története. i. m. 35-40. o.

 73. Vegyesek. In: Székesfejérvár, 1872. szeptember 15.

 74. A fejérmegyei néptanítók alakuló gyűlése. In: Székesfejérvár, 1872. szeptember 22., 218. o.

 75. A fejérmegyei tantestület... i. m. In: Székesfejérvár, 1875. november 10.

 76. Velinszky F.: i. m. 289. o.

 77. Velinszky F.: i. m. 292. o.

 78. Székesfehérvár városi elemi iskolák tanító-testületének tanácskozmányi jegyzőkönyve 1872-től 1880-ig I. könyv (Továbbiakban: Tanácskozmányi jegyzőkönyv) (FMLT) 1872. november 9., 1. tan.

 79. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1877. december 22., 3. tan.

 80. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1877. február 17., 7. tan.

 81. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1881. december 21.

 82. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1881. december 21.

 83. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1885. október 28.

 84. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1887. március 31.

 85. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1883. március 10.

 86. Tanácskozmányi jegyzőkönyv 1889. március 30.

 87. A „Fehérmegyei tantestület” életéből. (Szerk.: Gőbel János György – 1881-1898.) 1886/87., 6. o.

 88. Gőbel J. Gy.: Mit akarunk? In: Néptanítók Lapja, 1881. április 15., 125. o.

 89. Peres Sándor: i. m. 257. o.

 90. Fejér vármegye főispánjának általános iratai. i. m.

 91. Tanácskormányi jegyzőkönyvek. 1881. december 21.

 92. Velinszky F.: i. m. 366. o.

 93. Értesítő a városi iskolákról 1884/85. tanév végén. Szerkesztette: Gőbel János György

 94. Városi és vidéki hírek. In: Székesfejérvár és Vidéke 1894/80. sz. (Mikrofilm. OSZK)

 95. Székesfejérvár és Vidéke 1894. június 26. (Mikrofilm. OSZK)

 96. Gőbel 40 éves jubileuma. In: Székesfejérvár és Vidéke 1894. június 26.

 97. Velinszky F.: i. m. 366. o.

 98. Velinszky F.: i. m.

 99. Halotti anyakönyvi kivonat 1903. 605. sz. lap (FMLT)